caffi trwyddedig • cynadleddau • busnesau creadigol
Llanberis, cafe, conferences, snowdonia
Caffi

Gardd Lysiau

Yr Ardd Lysiau 

Ym mis Mai 2005 cychwynnodd gwaith yr arddwyr, Nick ac Amanda. Mae’r ardd ar damaid o dir rhyw hanner  The garden lies on a half hectar o faint, ar lethr ac wynebwedd tua’r de. Nid yw’r haen o bridd yn un trwchus, ac mae yn asidig braidd, wrth i’r cae wedi bod yn borfa dros flynyddoedd maith.  Roedd yn benderfyniad anodd ymyrryd ar y drefn hon, ond mae defnyddio’r tir i gynhyrchu bwyd yn annatod i’n bwriad i ddarparu lluniaeth o’r safon orau yn y caffi.

Hyd yn hyn rydym wedi llunio rhyw deugain o bamau wedi eu codi, gan ddefnyddio planciau scaffold. Mae’r planciau hyn wedi eu trin dan wasgedd gyda tanolith-F, cemeg diwenwyn sy’n ddiogel ac yn dewis amgen i driniaeth cadwraeth bren draddodiadol.

Mae’n gerddi i gyd yn cael eu hamaethu yn ôl arddull “organig”. Gwnaethpwyd y penderfyniad i beidio cofrestru yn organig, credwn yn hytrach fod modd cyfrifol o amaethu yn fwy priodol yma ac yn llai gwastraffus o ynni. Er enghraifft, defnyddiwn dail ceffyl gan sawl fferm a ffynhonnell leol, megis Ysgol Ceffylau’ Eryri. Nid yw yn organig fel y cyfryw, ond nid yw’n dod o bell o gwbl, ac mae’n rhad ac am ddim. Nid ydym yn defnyddio gwrtaith, plaladdwr na chwynladdwr artiffisial. Rydym yn falch bod ein cwsmeriaid yn ymddiried ynom ni i dyfu bwyd da, sy’n llawn daioni.

Felly, drychwn ‘mlaen i’r tymor nesaf, gan fod yr ardd erbyn hyn wedi ei sefydlu. Mae’r bwriad erioed wedi bod i wneud y mwyaf o lafur lleol i gynhyrchu bwydydd ffres i’n cegin. A defnyddiwn yr arian y byddwn fel arall yn talu am fwyd organig i dalu am y fraint o wybod yn union o le mae’n gynnyrch yn dod ac ym mha gyflwr cafodd ei dyfu. Erbyn terfyn cynhaeaf 2006, byddwn yn gwybod os yw’r trefniant yn un foddhaol!

Yn wanwyn 2005 hefyd cawsom ein dwy haid o wenyn cyntaf. Mi fu Nick yn brysur yn dysgu dan warchodaeth Islwyn, arbenigwr mewn gwenyn sy’n lleol i’r prosiect. Erbyn diwedd yr haf, danfonwyd tua deugain pwys o fel arbennig o dda i’r gegin. Daeth haid o un o’r cwch gwenyn, gyda thorf o ugain mil o wenwyn yn casglu y tu allan i ffenestri’r caffi. Yn anffortunus doedd cwch wenyn wag ddim ar gael gennym, ac mi ddaeth rhywun sy'n cadw gwenyn yn lleol i’w hel nhw i’w safle ef. Eleni, rydym yn barod i dderbyn haid newydd, a chynyddu ein cynhyrchedd. Hoffem gynhyrchu’r holl fel y defnyddir yn y gegin o fewn rhyw flwyddyn neu ddwy eto.

Mae gweddill yr ardd wedi ei phlannu yn ôl dyluniad mwy ffurfiol, gyda pherthi bocs, ywen ac eithin y byddem yn trin i greu siapiau a phatrwm haniaethol diddorol. Wedi ei gynnwys o fewn y fframwaith addurniadol, mae hefyd amrywiaeth o goed ffrwythau, a pherthi aeron. Mae yma goed afalau, pren gellyg, eirin, eirin duon, ffigyswydd, cyrensen ddu a coch, mafon, mefus ac eirin Fair. Yn ogystal â’r ffrwythau hyn, mae Nick yn plannu ffrwythau cynhenid sy’n ddeniadol i’r bywyd gwyllt sy’n ymweld â meysydd Caban.

Os oes sylwadau gennych, awgrym neu gwestiwn yn ymwneud a’r ardd, gyrrwch e-bost atom ni, ac mi wnawn ein gorau glas i’ch ateb. Os hoffech gael eich tywys o gwmpas yr ardd, gadewch i ni wybod

Newyddion

» 
» 
-------------

image