caffi trwyddedig • cynadleddau • busnesau creadigol
Llanberis, cafe, conferences, snowdonia
Amdanom ni

Ein Hanes - Y Cefndir

Yn 1997 cynhaliodd grŵp o artistiaid a chrefftwyr lleol arddangosfa yn Llanberis. Daeth yn amlwg mai beth oedd ei angen ar yr ardal yma oedd lleoliad parod ar gyfer gweithio, gwerthu a chynnal arddangosfeydd o’r cynnyrch. Felly, yn y traddodiad Cymreig, gorau ffurfiwyd pwyllgor! Yn dilyn nifer o gyfarfodydd cywasgodd y grŵp i lawr i dri pherson brwdfrydig sef, Mark Lynden, Liz Mead a Ted Sylvester. Cychwynnwyd, felly, ar siwrnai a barodd am chwe mlynedd. Yn 1999 ffurfiwyd Caban Cyf cwmni cydweithredol cyfyngedig gan fechnïaeth.

Dros y blynyddoedd ehangodd y prosiect o fod yn un â sail celf a chrefft pur, i un oedd yn cydnabod yr holl ystod o weithgareddau economaidd lleol - gan fod yr holl fentrau bychain yn rhannu’r un anawsterau a’r potensial. Y problemau, sydd yn parhau i fodoli i raddau heddiw, yw ein bod yn yr ardal sydd braidd yn ynysig o’r marchnadoedd , o’r wybodaeth ac o’r cyngor sydd ar gael,  ynghyd â diffyg amgylchfyd gwaith o ansawdd uchel, amgylchfyd oedd hefyd yn fforddiadwy. Y nod oedd (ac yw) darparu lleoliad ble gall mentrau lleol ffynnu.

Er i’r prosiect barhau wedi ei ffocysu ar greadigrwydd, tyfodd “i fod yn cynrychioli blaenymyl elfen greadigol holl sectorau economaidd sylfaenol yr ardal”. Y syniad oedd creu pair o’r creadigrwydd, dod ynghyd â’r gallu a’r sgiliau cynhenid oedd yn bodoli o fewn busnesau lleol gyda chreadigrwydd a sgiliau unigolion. Sefyllfa  ble  byddai’r sectorau gwahanol yn symud o sefyllfa  o ddifaterwch ynglŷn â gwaith pawb arall, i sefyllfa ble byddai pawb yn ymwybodol o waith ei gilydd ac yn barod i ryngweithio.

Yn dilyn nifer o astudiaethau dichonoldeb a chynigion prosiect, cychwynnodd  Caban Cyf ar yr ymgyrch i ddenu cyllid.. Penderfynwyd mai’r ffynhonnell orau fyddai  drwy’r cyllid a geid drwy brosiect Amcan 1. Arian o’r Gymuned  Ewropeaidd oedd yr arian yma, wedi eu neilltuo ar gyfer cynyddu gweithgareddau economaidd mewn ardaloedd llai breintiedig o fewn Ewrop. 

Cefnogwyd y cais gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Chronfa Adfywio Lleol Gwynedd – cytunodd Cyngor Gwynedd i gynnig les i Caban Cyf ar yr adeilad arbennig yma. Ar Fawrth 1af 2004 fe arwyddom y les a chroesom y trothwy.

Newyddion

» 
» 
-------------

image